clayceracera

อวัยวะ
เพิ่มในแพลนของฉัน
การปรับตัวทำให้เกิดการอยู่รอดและเติบโต ผลงานชุดอวัยวะ (anatomy) ผลงานศิลปะกึ่งใช้งานในชีวิตประจำวัน ที่ใช้ชิ้นส่วนอวัยวะจากมนุษย์ตัวแทนในการสื่อสาร พร้อมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการผลิตแทนการขึ้นรูปด้วยมือ
นักออกแบบ
  • นัทธพล พูนเพชร
  • ชัชชลี วานิชดิลกรัตน์
การเข้าร่วม
ฟรี
ตารางเวลา
ทุกวันตั้งแต่ 11:00 - 21:00
สถานที่จัดงาน
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เส้นทาง
แชร์
Programs you might enjoy...
Least studio
ลีสท์ สตูดิโอ
SOA BU
คน_บ้าน_ย่าน_เมือง studio show case