สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGa)

Supporter Logo
ThaiGa หรือสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบเรขศิลป์ในประเทศไทย สมาคมฯ มีหน้าที่สนับสนุน บ่มเพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมการออกแบบเรขศิลป์ ทั้งนักศึกษา นักออกแบบ ตลอดจนผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาและสร้างความร่วมมือกับบุคลากร หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อให้นักออกแบบเรขศิลป์ไทยเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนให้เกิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

รวมทั้งบทบาทในการเป็นคนกลางเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับสังคม ผ่านบุคลากรในวิชาชีพ ในฐานะที่งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์นั้นมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและทำให้นักออกแบบเรขศิลป์ไทยมีศักยภาพมากขึ้นในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
Contact
facebook.com/thaigaofficial
info.thaiga@gmail.com
Website