TINKERING POT

Supporter Logo
กลุ่มนักออกแบบในย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) ได้รวมตัวกันในนามกลุ่ม “Tinkering Pot” เสนอโครงการทดลอง เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยจำแนกเป็น 3 หัวข้อหลัก

WORK
การรวมกลุ่มของคนสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทุนทางความคิด สร้างสรรค์ และผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในย่าน

EATS
ผลักดันอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ ผ่านระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาและร่วมมือกันเป็นเครือข่าย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดสร้างสมดุลกับสิ่งแวดล้อม

COMMUTE
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้คนหลากหลายกลุ่มสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Contact
facebook.com/Tinkeringpot
tinkeringpot@gmail.com
Website